Menú
Projecte Educatiu

VOLEM    UNA    EDUCACIÓ    OBERTA a totes les persones sense discriminació, a totes les cultures  i  a  tot  allò  que  viu  en  el  món.    La  nostra  és  una  escola  inclusiva,  on tothom hi té el seu lloc

VOLEM UNA EDUCACIÓ QUE VALORI CADA PERSONA EN LA SEVA   TOTALITAT,   convençuts   que  cada  persona  creix  en  relació  als  altres.  Cuidam  la  relació  amb  els alumnes i les seves famílies, fomentam el respecte mutu i cream un  clima  de  comunicació,  de  con-fiança i d’alegria.Convençuts    que    cada    persona    creix  en  un  clima  de  llibertat  i  de  responsabilitat  cercam  estructu-res  de  participació  on  cada  alum-ne   es   compromet   lliurement   i   responsablement.  A  través  de  la  innovació   educativa,   integram   i   connectam l’escola amb la realitat propera.Convençuts    que    cada    persona    creix  mitjançant  el  treball,  con-sideram  l’estudi  com  una  oportu-nitat  de  creixement  i  maduració,  donam més importància al procés que a l’èxit i volem un nivell d’exi-gència personal i grupal on cadas-cú rendeixi segons les seves possi-bilitats.Convençuts  que  cada  persona  és  més  feliç  si  desenvolupa  totes  les  capacitats    creatives,    fomentam    activitats que eduquin la sensibili-tat, educam per a l’art, l’esport, la festa i l’expressió en general i des-pertam  a  l’admiració  en  el  quefer diari i en la vida.

VOLEM   EDUCAR   EN   UNA   ACTITUD    CRÍTICA,    capaç    de    prendre   distància   de   qualsevol   uniformització   de   pensament   o   costum  i  que  entén  els  mecanis-mes que genera la injustícia.

VOLEM  EDUCAR  EN  UN  ESTIL DE VIDA SOBRI, en coherèn-cia  amb  el  fet  que  tres  quartes  parts de la humanitat viuen sense el  mínim  necessari  i  conscients  que  el  nostre  planeta  pateix  una  explotació   creixent   que   n’ame-naça la supervivència.

VOLEM    UNA    EDUCACIO    QUE  VALORI  LA  PRÒPIA  CULTURA   EN   DIÀLEG   AMB   ELS   ALTRES,  per  això  volem  desco-brir  i  conèixer  els  trets  propis  de  cadascuna,  respectant-los  i  afavo-rint-los. 

VOLEM  TRANSMETRE  LA  BONA   NOTÍCIA   REBUDA   DE   JESÚS  QUE  DÉU  ENS  ESTIMA  A  TOTS,  ENS  CONVIDA  A  ENTRAR  EN  RELACIÓ  AMB  ELL  I  A  CRÉIXER  EN  HUMANITAT. Front a l’egoisme, la riquesa i el prestigi, volem transmetre els va-lors cristians de la compassió, de la senzillesa i de l’amor. Com que l’amor de Déu ens fa a tots ger-mans, volem educar per a un com-promís personal i comunitari en la construcció d’una societat més humana i més justa